پیوند دانشگاه با صنعت

طوسی (نماد مهندس ایرانی)

سه‌شنبه 23 شهریور 1395 ساعت 23:15

معرفی انواع الگوریتم های بهینه سازی


1. الگوریتم چکه آب‌های هوشمند

2. الگوریتم حریصانه


جمعه 18 تیر 1395 ساعت 17:38

صنعتی که بی بهره از دانش روز باشد،
محکوم به زوال
و دانش که بدون کاربرد در صنعت باشد،
بی ارزش قلمداد می شود.
(این نشان دهنده ی ضرورت پیوند دانشگاه با صنعت است.)