X
تبلیغات
رایتل

طوسی

نماد مهندس ایرانی

جمعه 18 تیر 1395 ساعت 17:38

صنعتی که بی بهره از دانش روز باشد،
محکوم به زوال
و دانش که بدون کاربرد در صنعت باشد،
بی ارزش قلمداد می شود.
(این نشان دهنده ی ضرورت پیوند دانشگاه با صنعت است.)